INSTRUKCJA SKŁADOWANIA, MONTAŻU ORAZ UŻYTKOWANIA DRZWI STALOWYCH EVOLUTION

1). Opis drzwi
Drzwi Evolution Trade to drzwi pełne, zewnętrzne, przylgowe oferowane przez firmę Evolution w postaci kompletnych zespołów drzwiowych, wykonanych zgodnie z PN-EN 14351-1+A1. Skrzydło drzwiowe i ościeżnica wykonane są z blachy stalowej. Skrzydło jest ocieplone w zależności od modelu wełną mineralną pianą poliuretanową, wełną mineralną ze stabilizującym plastrem miodu, a przylga od strony zamka wyposażona jest w przyklejoną uszczelkę taśmową. Ościeżnica wyposażona jest w próg ze stali nierdzewnej oraz uszczelkę przyklejoną na całym obwodzie. Asortyment obejmuje drzwi z wizjerem i bez wizjera. Drzwi wyposażone są w zależności od rodzaju w trzy lub cztery zawiasy kryte oraz zamek. Do drzwi dołączony jest zestaw do zamontowania: klamka z szyldami oraz wkładka bębenkową z rozetami i zaślepkami.
2). Przygotowanie obiektu do montażu
Asortyment drzwi Evolution Trade obejmuje typ i rozmiary: 80 cm oraz 90 cm. Przed montażem drzwi należy przygotować odpowiedni otwór . Otwór drzwiowy powinien być: szerszy od szerokości zewnętrznej drzwi o ok. 20 mm oraz wyższy o ok. 10 mm. Należy też przewidzieć zamontowanie progu w posadzkę na wysokości 16/36 mm. Po otrzymaniu drzwi a przed zamontowaniem należy sprawdzić opis i oznakowanie drzwi czy jest zgodne z zamówieniem i przewidzianym zastosowaniem.
3). Instalacja drzwi w obiekcie
Drzwi należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Montaż drzwi powinien być wykonany zgodnie z instrukcją oraz sztuką budowlaną. Drzwi montujemy wraz z ościeżnicą bez ich zdejmowania. Producent nie odpowiada za niewłaściwe zastosowanie, a także za wady drzwi spowodowane niewłaściwym ich montażem ( np. zwichrowaniem lub niewłaściwie wypoziomowanych). Drzwi powinny więc być zamontowane przez solidnego, sprawdzonego wykonawcę posiadającego odpowiednie do tego zadania kwalifikacje oraz doświadczenie w montowaniu stolarki budowlanej. Drzwi stalowe powinny być zawsze zadaszone w taki sposób aby nie były narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i na opady atmosferyczne. Drzwi wystawione bezpośrednio na działanie promieni słonecznych kumulują ciepło, co może powodować czasowe odkształcanie skrzydła oraz trwałe uszkodzenie powłoki dekoracyjnej, a deszczówka nie jest obojętna chemicznie i spływając po drzwiach może powodować odbarwienia powłoki dekoracyjnej oraz zniszczyć uszczelki.
4). Transport i przechowywanie
Drzwi powinny być transportowane w opakowaniu producenta (karton wraz z taśmą zabezpieczająca). Zaleca się układanie ich w jednej warstwie pionowo w rzędach lub na stojakach ościeżnicy, tak aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu oraz zabezpieczyć je przed przewróceniem czy przemieszczeniem. Wszystkie drzwi należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i ogrzewanych. Miejsce przechowywania drzwi nie powinno narażać ich na zamoknięcie, wysoką temperaturę i nasłonecznienie, oddziaływanie chemikaliów i oparów działających korozyjnie na metal nieusuwalne zanieczyszczenia itp. Drzwi powinny być składowane na równym , utwardzonym i gładkim podłożu lub na legartach minimum 15 mm ułożonych równolegle do siebie. Drzwi mogą być również oparte na ramiaku ościeżnicy o ścianę lub inna przegrodę pionową. Należy zadbać o bezpieczeństwo i stabilność tego ustawienia. Drzwi nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przewróceniem się zwichrowaniem, uderzeniem ciężkimi przedmiotami itp. Drzwi nie mogą być składowane w przejściach czy drogach ewakuacyjnych oraz w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych urządzeń grzewczych. Drzwi powinny zostać w opakowaniach oryginalnych do czasu ich montażu. Producent nie odpowiada za wady powstałe w trakcie transportu lub przechowywania drzwi w warunkach nieodpowiednich.
5). Przygotowanie drzwi do montażu
Przed zamontowaniem drzwi w otworze należy zdjąć opakowanie i wizualnie sprawdzić, czy drzwi są takie jak zostały zamawiane. Zerwać foli ochronną, sprawdzić wygląd zewnętrzny drzwi. Jeżeli zostały zauważone wady kub uszkodzenia nie należy montować drzwi i bezzwłocznie zgłosić taki fakt sprzedawcy w celu złożenia reklamacji. Zamontować zamek bębenkowy oraz klamki i szyldy z uszczelkami. Po założeniu jednej klamki i szyldu można z drugiej strony skrzydła (przed zamontowaniem drugiej klamki) dodatkowo uszczelnić kieszeń zamka pianą poliuretanową. Sprawdzić wstępne działanie drzwi-poprzez otwarcie i zamknięcie skrzydła drzwi (drzwi powinny być w tym czasie ułożone na równym podłożu w pozycji poziomej). Korzystając z poziomego ułożenia drzwi należy profil progu i ościeżnicy wypełnić piana poliuretanową. Sprawdzić wstępnie działanie zamków poprzez zamykanie i otwieranie. Jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie drzwi lub jakaś ich nieprawidłowość możliwa do oceny wizualnej nie należy ich montować lecz należy uzgodnić usunięcie wad ze sprzedawcą. Montaż drzwi jest równoznaczny z odbiorem jakości wizualnej i kompletności produktu.
6). Narzędzia do montażu drzwi
W celu prawidłowego wykonania montażu drzwi niezbędne jest zastosowanie następujących narzędzi: -dwie poziomice o długości 80 i 200 cm
-kątownik
-wiertarka oraz wiertło o średnicy 10 mm
-śruby rozporowe o średnicy 10 mm
-śrubokręt lub wkrętarka
-kliny dystansowe
-taśma do zabezpieczenia ościeżnic
-listwy rozporowe z końcówkami n zabezpieczonymi przed uszkodzeniem powłoki ościeżnicy, silikon odporny na warunki atmosferyczne
-piana poliuretanowa z aplikatorem.
7). Przygotowanie otworu drzwiowego
Ściany otworu drzwiowego powinny zachowywać pion i poziom oraz powinny posiadać równe przekątne. Obrzeża otworu w obszarze mocowania mogą pozostać nie otynkowane ale muszą zostać oczyszczone z drobin np. szczotką lub pędzlem. Docelowy poziom podłogi powinien być wyznaczony. W miejscu umiejscowienia progu drzwi do takiej głębokości aby docelowo próg wystawał nie więcej niż 20 mm ponad docelowy poziom podłogi.
8). Montaż drzwi
Czynności montażu drzwi wykonywać w następującej kolejności:
Ustawić kompletne zmontowane drzwi z zaizolowaną ościeżnicą i progiem w świetle otworu drzwiowego ościeżnica z zachowaniem funkcji lewe lub prawe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz ) z zachowaniem równomiernych odstępów między ościeżnicą i murem. Ustabilizować wstępnie drzwi w otworze przy pomocy listew rozporowych( wewnątrz ościeżnicy ) i klinów dystansowych ( pomiędzy murem i ościeżnicą ). Listwy rozporowe w ilości 3 sztuk oraz kliny dystansowe powinny być umieszczone w tej samej linii na wysokości zawias( górnej, środkowej i dolnej ). W celu ustawienia górnej belki ościeżnicy oraz progu, należy dodatkowo umieścić kliny dystansowe po obu stronach ościeżnicy oraz pod progiem. Otworzyć skrzydło i ustawić dokładnie, przy pomocy poziomic pion stojaków w dwóch płaszczyznach i poziom górnej belki ościeżnicy oraz progu. Przymocować stojaki ościeżnicy do otworu drzwiowego za pomocą śrub rozporowych dostosowanych do podłoża w miejscach do tego przeznaczonych kontrolując w trakcie dokręcania śrub pion na słupie ościeżnicy. Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,5 cm od długości kołka rozporowego. Sprawdź poprawność montażu drzwi: pion stojaków w obu płaszczyznach, poziom belki, brak zwichrowań korygując ewentualnie poprzez dobijanie lub luzowanie klinów. Zabezpieczyć ościeżnicę przed jej zabrudzeniem czy ew. uszkodzeniem. Ościeżnice okleja się taśmą malarską papierową, odpowiednia do materiału ościeżnicy. Wykonać potrzebne i szczelne wykończenie na styku ościeżnicy i ściany przy pomocy piany, przestrzegając przy tym zaleceń jej producenta. Montaż pianki należy wykonać równomiernie wzdłuż obu stron ościeżnicy. Nie należy wprowadzać zbyt dużo pianki, ponieważ zwiększa ona kilkukrotnie swoją objętość. Po wyschnięciu pianki należy zdemontować listwy rozporowe, usunąć nadmiar pianki oraz kliny dystansowe. Miejsca po klinach należy wypełnić pianą poliuretanową. Miejsca montażu kołków mocujących należy zamaskować załączonymi zaślepkami. W razie potrzeby otynkować ościeżnicę lub użyć odpowiedniej listwy wykończeniowej, np. zamontować opaski, 1⁄4 wałki w taki sposób aby zamaskować połączenie ościeżnicy z murem. Dodatkowo można uszczelnić to połączenie odpowiednim silikonem. Sprawdzić poprawność zamontowania drzwi i w razie potrzeby wykonać niezbędne regulacje.
9). Montaż i wymiana elementów
Drzwi dostarczone są jako fabrycznie wykończone z zamontowanymi uszczelkami, zawiasami i zamkami. Drzwi muszą być zamontowane zgodnie z zaleceniami tej instrukcji. Należy pamiętać także o prawidłowym montażu, załączonych wkładek do których dołączone są klucze niebieskie – montażowe i klucze czarne – docelowe w których jeden jest kluczem do przekodowania wkładki (należy klucz różniący się od pozostałych przekręcić w zamku w celu zamknięcia i otwarcia drzwi) – po użyciu klucza docelowego nie należy już korzystać z klucza montażowego, gdyż spowoduje to uszkodzenie wkładki. Jeżeli zachodzi konieczność montażu i wymiany okuć, prace należy wykonywać zgodnie z poniższymi zaleceniami: montowanie klamek, szyldów, wkładek bębenkowych tylko odpowiedni o dobranych do danych drzwi przez producenta i załączonych do wyrobu. Przy wymianie uszczelek i okuć zależy zwrócić uwagę na ich prawidłowy dobór. Najlepiej zastosować okucia tego samego typu jakie były zamontowane w drzwiach. Okucia odpowiednie do poszczególnych drzwi nabyć u producenta. Montaż okuć wykonywać zgodnie z instrukcją dołączoną do nich. 10). Eksploatacja
Drzwi powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie należy trzaskać skrzydłem drzwiowym, aby nie uszkodzić drzwi czy zastosowanych okuć oraz nie zmienić ustawienia skrzydła w ościeżnicy, co mogłoby pogorszyć ich funkcjonowanie, lecz spróbować poprawić ich ustawienie poprzez regulację zawias czy zwrócenie się do serwisu producenta lub firmy montażowej.
11). Konserwacja
Wskazane jest okresowe, co najmniej raz w roku przeprowadzenie konserwacji okuć zamontowanych w drzwiach. Miejsce poślizgu zawias należy posmarować olejem do smarowania okuć w sprayu. Przesmarowanie poprawi poślizg i zmniejszy opory przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Podczas okresowej konserwacji okuć należy zwrócić uwagę , czy nie uległy poluzowaniu wkręty mocujące okucia. W razie potrzeby należy dokręcić je do oporu. Przed sezonem zimowym należy zabezpieczyć uszczelki przed przymarzaniem do skrzydła i uszkodzeniem ich struktury czy sprężystości poprze posmarowanie preparatem do konserwacji uszczelek np. wazeliną techniczną. W czasie rutynowych zabiegów mycia i czyszczenia drzwi z powloką organiczna z folii PVC należy używać łagodnych środków myjących, zmywać i wycierać do sucha miękką szmatką. Nie należy używać preparatów zawierających kwas, zasady, żywice czy drobiny ścierne, które to mogą uszkodzić lub porysować powlokę drzwi. Drzwi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami farbą , zaprawą, klejami, itp. Jeżeli powstaną zabrudzenia to należy niezwłocznie usunąć. Do usuwania wszelkiego typu zabrudzeń należy stosować wyłącznie odpowiednie środki nie uszkadzające powłoki, np. nie można usuwać rozpuszczalników, alkoholi, octanów itp. Nie można skrobać powierzchni ościeżnicy oraz powłoki blaszanej drzwi. W razie zarysowania na drzwiach, uszkodzenie można usunąć za pomocą korektora do folii w kolorze powłoki drzwi.
12). Informacje dodatkowe
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas użytkowania nie podlegają reklamacji.
Drzwi są wyrobem budowlanym przeznaczonym do wbudowania w obiekt budowlany i jako takie podlegają przepisom ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92 z 2004r. poz. 881 z 2004r.) oraz przepisom rękojmi na zasadach ogólnych KC lub ustawy z dnia 27/07/2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (osoby fizyczne).Producent drzwi odpowiada za wady wyrobu ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do produkcji. Za wady montażu oraz wady drzwi spowodowane wadliwym montażem odpowiada wykonawca montażu a użytkownik odpowiada za wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania czy konserwacji drzwi. Reklamacje dotyczące drzwi Evolution może wnieść osoba uprawniona , odpowiedzialna za ich użytkowanie oraz odbiór ich prawidłowości, ich montażu po sprawdzeniu i upewnieniu się, że nieprawidłowości dotyczą wad wyrobu za który odpowiada producent.

EVOLUTION Trade Spółka z o.o.
90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 278

PN-EN 14351-1+A1