Warunki gwarancji dla drzwi stalowych Evolution

1. Firma Evolution Trade jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty tj. drzwi stalowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z instrukcją składowania, montażu oraz użytkowania drzwi stalowych Evolution oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje z tytułu gwarancji należy składać pisemnie w miejscu zakupu produktu.
3. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup nowego produktu.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od potwierdzonej dowodem zakupu (faktura, paragon) daty zakupu nowego produktu przez Klienta. Po tym okresie naprawy świadczymy w ramach płatnego serwisu pogwarancyjnego.
5. Gwarancjabędzierozpatrywanawyłączniezaokazaniemprzezklientaważnego dokumentu zakupu opatrzonego datą sprzedaży.
6. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.
7. Gwarancją objęte są wady ujawnione w czasie eksploatacji produktu w okresie gwarancyjnym wynikające z wad produkcyjnych.
8. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobu wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące.
9. W okresie gwarancyjnym gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu, w którym ujawniła się wada ukryta.
10.Gwarant zobowiązuje się do wymiany wyrobu na wolny od wad w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia w wyrobie wad produkcyjnych niemożliwych do usunięcia;
b) w razie nieskuteczności trzech kolejnych napraw.
11. Gwarant zastrzega sobie prawo do ostatecznej kwalifikacji ujawnionych wad ukrytych. Ocena i kwalifikacja wad może się odbyć po oględzinach dokonanych przez przedstawiciela Gwaranta lub wykwalifikowanego rzeczoznawcę w miejscu zamontowania produktu lub po dostarczeniu reklamowanego produktu do siedziby Producenta.
12. W przypadku wymiany wadliwego towaru na nowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wadliwego produktu z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.
13.Znikome różnice w kolorystyce i wymiarach, o ile mieszczą się w ogólnie przyjętych warunkach handlowych, wyłączają gwarancję.
14.W przypadku stwierdzenia niezgodności modelu, koloru, bądź wymiarów drzwi, kategorycznie nie należy montować drzwi i niezwłocznie zgłosić sprawę sprzedawcy w celu wyjaśnienia niezgodności. Montaż drzwi powoduje utratę gwarancji w zakresie wad które można było stwierdzić przed montażem.
15.Gwarancja traci ważność w przypadku:
a) montażu dokonanego przez niewykwalifikowaną ekipę montażowa
b) dokonania zmian konstrukcyjnych lub nieautoryzowanych napraw
16.Luz występujący przy zamkniętych zamkach a wciśniętej klamce jest luzem technologicznym i nie podlega gwarancji.
17.Gwarancja nie obejmuje:
a) wszelkich uszkodzeń mechanicznych w tym wgnieceń, zarysowań itp.
b) obniżenia się jakości produktu na skutek normalnego procesu zużycia;
c) uszkodzeń produktu jeżeli takowe nie zostały zgłoszono przed montażem;
d) usterek spowodowanych niewłaściwym i niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub montażem produktu oraz niewłaściwym transportem lub rozładunkiem;
e) roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są zgodne z podanymi przez producenta;
f) drobnych skaz lakierniczych niewidocznych w świetle rozproszonym z odległości 1,5 m;
g) drzwi bezpośrednio narażonych na działanie warunków atmosferycznych – powinny być zawsze zadaszone w taki sposób aby nie były narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i na opady atmosferyczne;
h) odkształceń na drzwiach powstałych podczas przykręcania szyldów oraz klamek. Odkształcenia takie traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne;
i) wady i uszkodzenia mechaniczne powstałe nie z winy Producenta (nie stwierdzone przy odbiorze) wskutek nieprawidłowego transportu, składowania i przechowywania wyrobu (składowanie i przechowywanie produktów powinno być w pomieszczeniach krytych, przewiewnych i niezawilgoconych);
j) braki ilościowe elementów lub akcesoriów widoczne przy odbiorze produktu;
k) pęknięcia, rozbicia, zarysowania lub inne uszkodzenia szklanych elementów wyrobu, powstałe w trakcie lub po jego zamontowaniu; wady lub uszkodzenia wynikające z (lub powstałe z) nieprawidłowego montażu;
l) wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (zabrudzenia zaprawą, tynkiem, gipsem, klejem, farbami i lakierami lub pianką montażową);
m) uszkodzenia powłoki malarskiej niezależne od Producenta (np. poprzez stosowanie nieodpowiednich taśm klejących, czyścików, rozpuszczalników, itp.);
n) wady powstałe wskutek czyszczenia ziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi; j. mechaniczne uszkodzenia powstałe z winy użytkownika oraz wywołane nimi wady zewnętrzne;
o) wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego;
18.W sprawach nie ujętych warunkami gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA! Montażu drzwi mogą dokonywać jedynie wykwalifikowane ekipy monterskie. W innych przypadkach gwarancja traci ważność